Miljösamordning under byggskedet

Miljösamordning i byggskedet innebär att säkerställa att de miljökrav som entreprenören är upphandlad emot faktiskt följs. Men även om en miljösamordnare ibland kan upplevas som en kontrollant så blir det bästa slutresultatet när miljösamordnare, entreprenör och beställare samarbetar och hjälps åt. 


Miljösamordnaren utför enstaka eller regelbundna miljömöten och miljöronder på byggarbetsplatsen, beroende på beställarens önskemål. Miljömötet och ronden utförs med fördel direkt efter varandra.


Under miljömötet stämmer miljösamordnaren av projektets miljökrav och kontroll görs så entreprenören har tolkat miljökraven så som beställaren har tänkt och att detta dokumenteras regelbundet, exempelvis att materialval redovisas i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Bastaonline eller liknande. På efterföljande miljörond dokumenterar miljösamordnaren de miljökrav och lagkrav som går att stämma av just den dagen samt dokumenterar detta med protokoll och bilder där även förbättringsförslag och akuta åtgärdsförslag tas upp.


På miljöronden tittar miljösamordnaren exempelvis på

- Avfallshanteringen (fraktionens renhet, placering, skyltning, att sorteringen följer avfallsförordningens krav) samt hantering av farligt avfall.

- Kemikaliehantering (förvaring av byggprodukter/kemprodukter)

- Direkta fuktrisker (ersätter inte fuktsakkunniges roll)

- Beställarens egna miljökrav som exempelvis kan vara kontroll av levererade fönstertyper stämmer överens med angivet i Miljöbyggnadscertifiering/Svanencertifiering, att virke är FSC/PEFC-märkt, att leveranser sker av fordon med godkänd EURO-klass och arbetsfordon har miljögodkända hydrauloljor.

 

Intresserad och vill veta mer?